Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết về việc chuyển nhượng dự án 29/12/2018
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HTN 21/12/2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 18/12/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 17/12/2018
Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty 17/12/2018
Thông báo thực hiện chi trả cổ tức 2017 03/12/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 30/11/2018
Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM 28/11/2018
HOSE - Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu 24/11/2018
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 23/11/2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 22/11/2018
Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 22/11/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 22/11/2018
Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HTN 22/11/2018
Nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức 8/11/2018