Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Mẫu đăng ký mua 04/02/2021
Thông báo thực hiện Quyền mua cổ phiếu 04/02/2021
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 04/02/2021
Nghị Quyết thành lập Ban kiểm phiếu 27/01/2021
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản 27/01/2021
Thể lệ bầu thành viên độc lập HĐQT 27/01/2021
Thông báo phiếu lấy ý kiến bầu cử 27/01/2021
Phiếu lấy ý kiến 27/01/2021
Danh sách ứng viên HĐQT độc lập 27/01/2021
SYLL - Ông Hồ Minh Hoàng 27/01/2021
Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT (độc lập) 25/01/2021
Thông báo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị 25/01/2021
CBTT link tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/01/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền mua cổ phiếu) 18/01/2021
Nghị quyết HĐQT chốt DS cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu 18/01/2021