Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu 24/10/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 24/10/2019
Văn bản của UBCK v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 18/9/2019
NQ HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2019
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức 23/9/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổng Giám đốc 16/9/2019
NQ HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 26/8/2019
HTN- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức 26/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (NGUYỄN ANH DŨNG) 20/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (PHAN THỊ HÀ) 20/8/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ÔNG ĐỖ ANH TÚ - TỔNG GIÁM ĐỐC) 9/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (TRẦN THỊ MỘNG THU) 16/7/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (NGUYỄN VĂN BẰNG) 16/7/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ (NGUYỄN ANH DŨNG) 15/7/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ (PHAN THỊ HÀ) 15/7/2019