Đội ngũ lãnh đạo

ÔNG
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
ÔNG
HỒ MINH HOÀNG
Phó Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
ÔNG
TRƯƠNG VĂN VIỆT
Phó Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
ÔNG
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thành viên
Hội đồng Quản trị
ÔNG
LÊ HỒNG VIỆT
Thành viên
Hội đồng Quản trị
ÔNG
KHUẤT TÙNG PHONG
Thành viên
Hội đồng Quản trị độc lập

 

ÔNG
VÕ VĂN THƯ
Trưởng Ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ LOAN ANH
Kiểm soát viên
ÔNG
NGUYỄN HẢI PHONG
Kiểm soát viên

ÔNG
TRẦN TIẾN THANH
Tổng Giám đốc
ÔNG
TRẦN KIM HẢI
 Phó Tổng Giám đốc
ÔNG
NGÔ HUY HIỆU
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG
HUỲNH THANH TỨ
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG
NGUYỄN LÊ XUÂN
Giám đốc Tài chính
kiêm Kế toán trưởng

ÔNG
NGUYỄN NGỌC LONG
Phụ trách quản trị
kiêm Thư ký Công ty