Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổng Giám đốc 16/9/2019
NQ HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 26/8/2019
HTN- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức 26/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (NGUYỄN ANH DŨNG) 20/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (PHAN THỊ HÀ) 20/8/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ÔNG ĐỖ ANH TÚ - TỔNG GIÁM ĐỐC) 9/8/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (TRẦN THỊ MỘNG THU) 16/7/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ (NGUYỄN VĂN BẰNG) 16/7/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ (NGUYỄN ANH DŨNG) 15/7/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan người nội bộ (PHAN THỊ HÀ) 15/7/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 27/6/2019
Quyết định HĐQT 16 thay đổi Người đại diện pháp luật 22/6/2019
Nghị quyết HĐQT 15 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 14 bổ nhiệm Tổng Giám đốc 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 13 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 21/6/2019