Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Ngày ĐKCC thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
Hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng (tham dự ĐHCĐ thường niên 2021) 12/05/2021
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2021 06/05/2021
TB ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 22/04/2021
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 19/04/2021
Văn bản của Sở KHĐT (gia hạn Đại hội cổ đông 2020) 16/04/2021
CBTT - Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 18 14/04/2021
NQ gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 2021 05/04/2021
Ủy ban chứng khoán thông qua kết quả chào bán cổ phiếu 29/03/2021
CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành 17/03/2021
Nghị Quyết thông qua kết quả chào bán và xử lý cổ phiếu 17/03/2021
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 17/03/2021
Báo cáo giao dịch (Ông Nguyễn Đình Trung) 12/03/2021
Báo cáo giao dịch (Tập đoàn Hưng Thịnh) 12/03/2021