Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT ký hợp đồng kiểm toán 9/7/2020
Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 8/7/2020
Nghị quyết HĐQT bầu Ông Trương Văn Việt làm Phó Chủ tịch HĐQT 1/7/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020
DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 26/6/2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 19/6/2020
Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 16/6/2020
CBTT thư mời họp và đường link truy cập tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 16/6/2020
Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT (độc lập) 16/6/2020
Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT 16/6/2020
Thông báo đề cử ứng cử HĐQT 16/6/2020
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Ngọc Triều 10/6/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 14/05/2020
Thông báo huỷ ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 13/05/2020