Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
NQ gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 2021 05/04/2021
Ủy ban chứng khoán thông qua kết quả chào bán cổ phiếu 29/03/2021
CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành 17/03/2021
Nghị Quyết thông qua kết quả chào bán và xử lý cổ phiếu 17/03/2021
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 17/03/2021
Báo cáo giao dịch (Ông Nguyễn Đình Trung) 12/03/2021
Báo cáo giao dịch (Tập đoàn Hưng Thịnh) 12/03/2021
Báo cáo giao dịch (Công ty CP Hưng Thịnh Land) 12/03/2021
Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm (Ông Lê Hồng Việt) 12/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch (Ông Nguyễn Văn Cường) 12/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch (Ông Trương Văn Việt) 12/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch (Ông Nguyễn Văn Bằng) 12/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch (Ông Nguyễn Anh Dũng) 12/03/2021
Báo cáo kết quả giao dịch (Bà Phan Thị Hà) 12/03/2021
Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm (Ông Lê Hồng Việt) 12/03/2021