Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo chi trả cổ tức 2019 19/11/2020
Nghị quyết bổ sung phương án phát hành hiện hữu 19/11/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu (Phó TGĐ Trần Kim Hải) 13/11/2020
Báo cáo giao dich cổ phiếu (Ông Ngô Huy Hiệu) 7/11/2020
Thông báo ngày ĐKCC (quyền nhận cổ tức) 30/10/2020
NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 30/10/2020
Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 22/10/2020
CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế 8/10/2020
Nghị quyết HĐQT vv Ông Chế Văn Hải thôi giữ chức vụ Phó TGĐ 30/9/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Ngô Huy Hiệu - Phó TGĐ) - CBTT 28/9/2020
CBTT ký hợp đồng kiểm toán 9/7/2020
Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 8/7/2020
Nghị quyết HĐQT bầu Ông Trương Văn Việt làm Phó Chủ tịch HĐQT 1/7/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020