Lavita Charm
Hình ảnh thi công dự án Lavita Charm tháng 10/2019
Hình ảnh tổng thể Block A1
Thi công cốp pha tầng 14 Block A1
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A1
Hình ảnh tổng thể Block A2
Thi công cốp pha tầng 11 Block A2
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A2
Hình ảnh tổng thể Block B và Block C
Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 14 Block C
Xây tường bao căn hộ tầng 7 Block B và Block C