Q7 SaiGon Riverside Complex
Hình ảnh thi công dự án Q7 SaiGon Riverside Complex tháng 01/2021
Hình ảnh tổng thể block Mercury và block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus
Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus
Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus