Q7 SaiGon Riverside Complex
Hình ảnh thi công dự án Q7 SaiGon Riverside Complex tháng 06/2020
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Thi công cốp pha cột tầng 15 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn