Richmond City
Hình ảnh thi công dự án Richmond City tháng 6/2020
Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky
Sảnh đón khu căn hộ block Riches và block Lucky đã hoàn thiện
Hoàn thành lắp đặt khu vực thùng thư tập trung block Riches và block Lucky
Hoàn thành lắp đặt khu vực thùng thư tập trung block Riches và block Lucky
Khu vực sảnh chờ thang máy block Riches và block Lucky đã hoàn thiện
Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block Riches và block Lucky