Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (Ông Trần Tựu - Thành viên HĐQT) 24/5/2019
Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2018 23/5/2019
Thông báo cổ phiếu HTN được phép giao dịch ký quỹ 13/5/2019
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 25/4/2019
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 25/4/2019
Sơ yếu lý lịch ứng viên Khuất Tùng Phong 23/4/2019
Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 23/4/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trần Tựu) 16/4/2019
Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019 13/4/2019
Mẫu Lý lịch ứng viên 13/4/2019
Mẫu đơn đề cử ứng cử HĐQT 13/4/2019
Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT độc lập 13/4/2019
Giấy xác nhận tham dự - Ủy quyền tham dự 13/4/2019
Thư mời Đại hội cổ đông thường niên 2019 13/4/2019
HOSE - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 18/3/2019